Ambachtsring 23S, 1969NH Heemskerk
06 - 405 11 55 8
info@bouw-online.nl

Algemene voorwaarden

Het digitale hart voor uw organisatie

Algemene Voorwaarden van Bouw Online – SaaS Diensten

Deze uitgebreide algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met Bouw Online, gevestigd aan Ambachtsring 23S, 1969NH Heemskerk, en haar klanten met betrekking tot het gebruik van onze Software as a Service (SaaS) diensten. Door gebruik te maken van onze SaaS-diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • Bouw Online: Verwijst naar Bouw Online, gevestigd aan Ambachtsring 23S, 1969NH Heemskerk, Nederland.
  • SaaS-diensten: Verwijst naar de Software as a Service diensten aangeboden door Bouw Online.
  • Klant: Verwijst naar de gebruiker of organisatie die gebruikmaakt van de SaaS-diensten van Bouw Online.

2. SaaS Diensten

Bouw Online biedt diverse SaaS-diensten aan voor de bouwsector. De specificaties en prijzen van deze diensten worden duidelijk vermeld op onze website.

3. Toegang en Gebruik

U krijgt toegang tot onze SaaS-diensten na registratie en betaling van de verschuldigde kosten. U bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw inloggegevens en het gebruik van onze diensten in overeenstemming met ons beleid.

4. Prijzen en Betaling

De prijzen van onze SaaS-diensten worden vermeld op onze website en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Betaling dient te geschieden volgens de aangegeven betalingsmethoden. Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen met voorafgaande kennisgeving.

5. Ondersteuning en Onderhoud

Wij bieden technische ondersteuning en onderhoud voor onze SaaS-diensten. Eventuele storingen of problemen worden zo snel mogelijk opgelost.

6. Gegevensbeveiliging en Privacy

Wij nemen de nodige maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en beschermen.

7. Eigendom van Producten

Alle producten en gegevens die u via onze SaaS-diensten maakt en opslaat, zijn uw eigendom. Bouw Online heeft geen eigendomsrechten over uw gegevens of gecreëerde producten.

8. Beëindiging

U kunt uw abonnement op onze SaaS-diensten op elk moment beëindigen volgens onze beëindigingsvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze diensten op te schorten of te beëindigen bij schending van deze voorwaarden.

9. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om onze SaaS-diensten accuraat en betrouwbaar aan te bieden, maar kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van onze diensten.

10. Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

11. Wijzigingen in Diensten

Wij behouden ons het recht voor om onze SaaS-diensten op elk moment te wijzigen of te updaten. Wij zullen u informeren over belangrijke wijzigingen in onze diensten.

12. Gebruiksrichtlijnen

U dient onze SaaS-diensten te gebruiken in overeenstemming met onze gebruiksguidelines, inclusief maar niet beperkt tot het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze SaaS-diensten en inhoud behoren toe aan Bouw Online. Het is niet toegestaan om onze diensten of inhoud te reproduceren zonder onze schriftelijke toestemming.

14. Service Level Agreement (SLA)

Onze SaaS-diensten worden aangeboden op basis van een Service Level Agreement (SLA), waarin de beschikbaarheid, prestaties en ondersteuning zijn gespecificeerd.

15. Abonnementsduur en Opzegging

De abonnementsduur wordt gespecificeerd bij het afsluiten van een abonnement. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen volgens de voorwaarden van uw abonnement.

16. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of storing veroorzaakt door overmachtssituaties, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen en overheidsmaatregelen.

17. Overdracht van Rechten en Plichten

U kunt uw rechten en plichten onder deze overeenkomst niet overdragen zonder onze schriftelijke toestemming.

18. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen met betrekking tot onze SaaS-diensten zullen in eerste instantie worden besproken via onderhandelingen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zullen geschillen worden voorgelegd aan een erkende bemiddelaar of de bevoegde rechtbank.

19. Toepasselijkheid van Derden

Derden kunnen geen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

20. Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot onze SaaS-diensten kunt u indienen via onze klachtenprocedure, zoals vermeld op onze website.

Neem contact met ons op via info@bouw-online.nl indien u vragen heeft over deze uitgebreide algemene voorwaarden met betrekking tot onze SaaS-diensten.

Empower, data science